Havencommissaris

Verantwoording

 • maakt deel uit van het bestuur van WsV De Spiegel en is door haar leden op de ALV, conform de statuten, gekozen voor een periode van 3 jaar.
 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen en ALV.
 • doet verslag over voorgang en presenteert voorstellen m.bt. de haven aan het (dagelijks)bestuur.

Taken

 • is namens het bestuur verantwoordelijk voor alle roerende en onroerende goederen op het haventerrein.
 • is verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbreiding van de technische faciliteiten en de accommodaties op en rond het haventerrein, voor zover daartoe en op de wijze waarop in het bestuur of algemene ledenvergadering is besloten.
 • deelt de ligplaatsen in op de wal en in het water, met in acht name van het huishoudelijk reglement en toelichting “toekenning zomer- en winterligplaatsen”.
 • stelt de technische begroting en onderhoudskostenschema's op.
 • geeft leiding aan de bouwcommissie doe verantwoordelijk is voor de zelfwerkzaamheid van leden (werkbeurten).
 • voorziet de penningmeester van de benodigde informatie tot het doen doorberekenen van liggelden en tarieven.
 • zorgt voor de correcte uitvoering en de naleving van het Havenreglement.
 • stelt en houdt zich op de hoogte van de milieuwetgeving aangaande jachthavens en zorgt voor de benodigde vergunningen die daaruit voortvloeien.
 • voert overleg met de gemeente en de waterkwaliteitsbeheerder over milieuzaken en vergunningsverlening en zorgt voor de nodige voorzieningen op milieugebied.
 • ziet erop toe dat de leden zich milieuvriendelijk gedragen op de haven en op een goede manier gebruik maken van de voorzieningen.

Competenties

Probleemoplossend vermogen: 

actief op zoek gaan naar en logische, concrete en realistische oplossingen ontwikkelen voor problemen. Signaleert en verwoordt de kern van het probleem, verzamelt op eigen initiatief relevante gegevens en komt met oplossingen. 

Mondelinge communicatie:

op mondelinge wijze ideeën en informatie kernachtig formuleren, helder en grammaticaal correct, zodanig dat de boodschap overkomt en begrepen wordt door de doelgroep. Brengt complexe zaken helder over, aangepast op contacten van verschillend niveau, binnen en buiten de vereniging. 

Plannen en organiseren: 

activiteiten, tijd en middelen effectief op elkaar afstemmen om doelen te bereiken. Coördineert en stemt samengestelde activiteiten op elkaar af en ondersteunt en stimuleert anderen in de directe werkomgeving tot plannen en organiseren.

Verantwoordelijkheid: 

het nakomen van afspraken en het accepteren van de daaruit voortvloeiende consequenties. Neemt mogelijke consequenties in overweging bij het maken van risicovolle afspraken. Heeft een realistische inschatting van het eigen kunnen en dat van anderen en baseert hier de afspraken op. 

Leidinggeven: 

anderen mobiliseren en inspireren door richting en sturing te geven in het bereiken van duidelijke en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. In staat zijn om de stijl van leidinggeven aan te passen aan verschillende medewerkers en situaties. Stimuleert anderen in hun ontwikkeling en tot het behalen van maximale resultaten en vertoont voorbeeldgedrag. 

Luisteren: 

belangrijke informatie opnemen uit (non-)verbale communicatie en het handelen hierop aanpassen. Creëert de randvoorwaarden voor gesprekspartners om actief te luisteren.