Penningmeester

Functiebeschrijving

De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen van de vereniging. Hij kan met inachtneming van de door het bestuur daaromtrent te stellen regels, het dagelijks beheer der kasmiddelen aan een derde overdragen. Hij stelt een financieel jaarverslag voor de algemene ledenvergadering op, alsmede een begroting voor het daaropvolgend jaar. Hij maakt financieel beleid.

Taken

De penningmeester voert de volgende taken uit:

 1. De penningmeester ontvangt alle inkomsten van de vereniging en doet alle betalingen. Hij houdt hiervan een boekhouding bij, die jaarlijks tenminste 2 weken voor de algemene vergadering door de kascommissie wordt gecontroleerd. De bevindingen van de kascommissie worden aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.
 2. Hij stelt de begroting op voor het komende verenigingsjaar, hij krijgt hiertoe de benodigde gegevens van de bestuursleden.
 3. Hij doet financieel verslag van het afgelopen jaar en legt dit voor aan het bestuur. Hij verdedigt na standpuntbepaling van het bestuur een en ander in de ledenvergadering. Voor de ledenvergadering wordt aan de leden op hun verzoek een financieel overzicht toegezonden.
 4. Hij draagt zorg voor het tijdig verzenden van rekeningen voor contributie, liggelden en andere dienstenen/of goederen aan leden en derden verleend. Hij krijgt hiertoe de benodigde gegevens van de secretaris en de havencommissie of anderen die hiertoe opdracht gekregen hebben.
 5. Hij doet uitgaven conform de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting en indien noodzakelijk bijzondere uitgaven na goedkeuring door het bestuur, waarna zo spoedig mogelijk verantwoording in de algemene ledenvergadering volgt conform het huishoudelijk regelement.
 6. Het uitbrengen van advies aangaande de haalbaarheid van grote investeringen. Financieel beheren van grote investeringen. Ontwikkelen van financieel beleid.
 7. Onderhoud de relatie met banken, wijst gebruik en verantwoordelijkheden toe aangaande het gebruik van middelen die toegang verschaffen tot financiële middelen
 8. Doet uitgaven conform de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting en indien noodzakelijk bijzondere uitgaven na goedkeuring door het bestuur, waarna zo spoedig mogelijk verantwoording in de algemene ledenvergadering volgt conform HH regelement.
 9. Voor individuele uitgaven boven 5000 euro of hoger wordt het 4 ogen principe gehanteerd:
  1. Naast de penningmeester zal een ander lid van het dagelijks bestuur gevraagd worden deze betaling te valideren.
  2. De reden van de betaling/investering en de besluitvorming tot deze betaling/investering wordt vastgelegd per mail aan de secretaris en in de eerstvolgende bestuursvergadering in de notulen vastgelegd.
 10. Brengt advies uit aangaande de haalbaarheid van grote investeringen. Financieel beheren van grote investeringen. Ontwikkelen van financieel beleid.
 11. Levert content voor de website aangaande de functie.
 12. Onderhoud de relatie met banken, wijst gebruik en verantwoordelijkheden toe aangaande het gebruik van middelen die toegang verschaffen tot financiële middelen.
 13. Voert de controlling op de boekhouding
 14. Ondersteunt bij subsidie aanvragen

  Buddy

  De Penningmeester wordt bijgestaan door een buddy, deze voert ter ondersteuning van de penningmeester de volgende taken uit:

  1. Doet alle boekingen in het e captain boekhoudsysteem, behalve de afschrijvingen en voorzieningen;
  2. Verricht betalingen;
  3. Administreert de automatische incasso contracten;
  4. Verzend credit nota’s (niet facturen, dat doet de penningmeester).